Ostad S@eed

سوالات آزمونهای عملی ICDL سطح 2


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A5 استفاده نمایید ..::


 2010 & 2007  m Microsoft Word