Ostad S@eed

سوالات آزمونهای عملی ICDL سطح 1


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A5 استفاده نمایید ..::Microsoft Windows XP


Windows-Code Win601

Windows-Code Win602

Windows-Code Win603

Windows-Code Win604

Windows-Code Win605   Internet

Internet-Code IE601

Internet-Code IE602

Internet-Code IE603

Internet-Code IE604